Rezerwat przyrody Las Piwnicki

Rezerwat przyrody „Las Piwnicki” położony jest w woj. kujawsko-pomorskim w gminie Łysomice w pobliżu wsi Piwnice i Różankowo.

 Rezerwat „Las Piwnicki” utworzono 25 sierpnia 1956 r. na powierzchni 25,83 ha rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W 1981 roku obszar rezerwatu powiększono do 37,20 ha. Organem zarządzającym jest Nadleśnictwo Toruń.  Ze względu na przedmiot ochrony jest to rezerwat leśny, biocenotyczny. Pierwszym motywem objęcia ochroną Lasu Piwnickiego było niespotykane w regionie nagromadzenie pomnikowych okazów dębu (ponad 350 lat) i sosny (ponad 160 lat). Sosna w rezerwacie pochodzi z nasadzeń. Pierwsze drzewostany sosnowe zostały wprowadzone sztucznie pod koniec XVIII w. W latach 70-tych XX w. starsze okazy sosen zaczęły obumierać, także dęby wykazują objawy starzenia się i stopniowo giną z drzewostanu. W lukach po obumarłych drzewach pojawia się podrost graba i osiki. Wraz z kruszyną, bzem czarnym, leszczyną i dereniem tworzą trudne do przebycia zakrzaczenia.

Aktualnym celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych, występujących na glebach wytworzonych z piasków terasowych i wydmowych. Obecnie rozwijają się siedliska łęgu olszowego (dominujący gatunek to olsza) oraz grądu niskiego i typowego (dominujący gatunek to grab). Niezwykłe wrażenie robią również znacznych rozmiarów dęby Lasu Piwnickiego.

 Teren rezerwatu to nie tylko lasy, ale również ekosystemy wodne. Wzdłuż południowej granicy rezerwatu wije się Struga Łysomicka, która wypływa z okolic Papowa Toruńskiego i ma ok. 23 km długości. Od zachodu do centralnej części rezerwatu rozciąga się polana z trzema płytkimi stawami. Wokół łąki rozwija się łęg olszowy – las rosnący na żyznych mułach, naniesionych przez ciek. Wokół stawów możemy zaobserwować wiele gatunków zwierząt od owadów po przedstawicieli ssaków kopytnych. Zbiornik wodny sprzyja występowaniu płazów m.in. można odnotować żabę wodną Rana esculenta i żabę trawną Rana temporaria. Na uwagę zasługuje obecność bobra europejskiego Castor fiber, którego ślady bytowania można zaobserwować na pniach m.in. olszy. Na Strudze Łysomickiej bobry zbudowały tamę, w wyniku czego doszło do utworzenia zbiornika wodnego, który podtopił fragment olsu.

 Rezerwat przyrody „Las Piwnicki” charakteryzuje się występowaniem wiekowych dębów i sosen. W chwili obecnej następuje obumieranie sosen, które osiągnęły swój wiek dojrzałości. Stare powalone drzewa w rezerwacie zastępują młode graby Carpinus betulus, które w okresie początkowego wzrostu potrzebują dużo światła. Zwalone drzewa ulegają stopniowemu rozkładowi, do czego przyczyniają się grzyby, chrząszcze i inne organizmy zwane saproksylicznymi, czyli odżywiającymi się drewnem. Powstająca próchnica wzbogaca podłoże dla nowo wyrastających drzew i roślin zielnych. Gnijące i próchniejące martwe drzewa stanowią doskonałe miejsce do rozwoju grzybów zwanych hubami. Ze względu na bogactwo pożywienia, jak i bezpieczne schronienie, przyciągają leśne ssaki i ptaki, takie jak: dzięcioł duży Dendrocopos major, dzięcioł średni Dendrocopos medius, dzięcioł zielony Picus viridis, dzięcioł czarny Dryocopus martusi, muchołówka mała i szara oraz dudek Upupa epops czy puszczyk Strix aluco. Z gatunków pospolitych licznie występują sikory, zięba, sójka, kowalik, strzyżyk, świstunka. W okresie migracji ptaków nad stawami obserwowano grupy żurawi. Liczne dziuple w okresie wiosenno-letnim chętnie zajmowane są nie tylko przez ptaki, ale również przez nietoperze m.in. borowca wielkiego Nyctalus noctula i karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus.

Skip to content