Walory

 Województwo kujawsko-pomorskie leży w północnej części Polski, ma charakter nizinny.  Obszary chronione ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze stanowią znaczną powierzchnię województwa – ok. 1/3 terenu. Przez region przebiega korytarz ekologiczny – Północny o znaczeniu międzynarodowym obejmujący obszar Borów Tucholskich i dolin rzek Wisły, Notecki oraz jezioro Gopło – dziewiąte, co do wielkości jezioro w Polsce. Największy odsetek powierzchni objętej ochroną prawną występuje w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, brodnickim i świeckim.

Województwo należy do jednych ze słabiej zalesionych województw w kraju, zwarte kompleksy leśne występują tylko w dolinie Wisły i w Borach Tucholskich. Jednakże na odnotowanie zasługuje fakt obecności w szacie roślinnej szeregu rzadkich i cennych roślin, w tym reliktów polodowcowych i lodowcowych, roślin stepowych i halofitów.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 10 parków krajobrazowych, które zajmują łączną powierzchnię ok. 1976 360 ha. Najstarszym Parkiem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, który powstał w 1979r. Najmłodszy Park krajobrazowy powstał w 2018r i jest to Park Krajobrazowy „Góry Łosiowe”. W województwie mamy 96 rezerwatów o powierzchni 9510,19ha. Najstarszym rezerwatem objętym ochroną od 1827 roku jest stanowisko cisa pospolitego w Wierzchlesie w Rezerwacie Przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego.

Województwo kujawsko-pomorskie pokrywa sieć obszarów Natura 2000. Są to: specjalne obszary ochrony ptaków – 7 oraz specjalne obszary ochrony siedlisk – 37 obszarów. Do najcenniejszych typów siedlisk zaliczamy doliny rzeczne. Na terenie województwa ochronie podlegają w formie obszaru Natura 2000 doliny m.in. takich rzek jak: Wisła, Drwęca, Noteć, Łobżonka i Osa. W dolinach rzek występują zróżnicowane siedliska od muraw kserotermicznych, lasów łęgowych, grądów po torfowiska niskie, łąki i trzcinowiskami oraz starorzecza. Ciekawostką naszego regionu są Obszary Natura 2000 gdzie chronimy zimowiska nietoperzy np. obszar PLH040014 Cytadela Grudziądz oraz siedliska słonoroślowe z halofitami – PLH040019 Ciechocinek.

Skip to content