Karta zgłoszenia na warsztaty mobilne

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONY .

PROSIMY O NIE PRZESŁANIE NOWYCH ZGŁOSZEŃ. NA ZGŁOSZENIE PRZESŁANE PO 22 WRZEŚNIA NIE BĘDZIEMY ODPOWIADAĆ.

WYJAZDY MOBILNEGO STANOWISKA RUSZAJĄ OD 19 PAŹDZIERNIKA. W CELU OMÓWIENIA SZCZEGÓŁÓW Z ZAKWALIFIKOWANYMI SZKOŁAMI  SKONTAKTUJE SIĘ PRACOWNIK STOWARZYSZENIA „TILIA”.

Organizacja mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego w ramach projektu pn.
„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”

  Pytania pomocnicze

  • czy inni wystawcy będą zaproszeni?
  • czy zdarzenie ma charakter imprezy otwartej/zamkniętej?
  • czy jest to zdarzenie cykliczne? jeśli tak, to która edycja?
  • czy zdarzenie ma charakter imprezy masowej?
  • czy zdarzenie promowane jest w mediach? jeśli tak to w jakich?

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem mobilnych warsztatów edukacyjnych a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z poniższą informacją.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Tilia z
  siedzibą w Toruniu(87-100) przy ul. Przysiecka 13, NIP: 9561696274
  Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i
  zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze wsparcia w
  Stowarzyszeniu Tilia.Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż
  jest to konieczne z uwagi na charakter projektu/wsparcia.Ma Pani/Pan
  prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania(w zakresie w jakim jest to
  prawnie dopuszczalne),a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz
  wniesienia skargi do UODO.

  Skip to content