O projekcie

 Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo ekologiczną

w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”

Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18

dla Osi priorytetowej 4 –  Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody

 

Czas trwania projektu: styczeń 2020 – wrzesień 2023

Grupa docelowa: dzieci, młodzież, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego

Cel projektu: Ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez edukację ekologiczno – przyrodniczą.

 

 Działania projektowe skierowane do nauczycieli:

  1. Edukacja przyrodniczo – ekologiczna w ośrodkach edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz w Szkole Leśnej na Barbarce. 
  2. Wyposażenie wirtualne w terenie – stanowiska edukacyjne dotyczące płazów z mobilną aplikacją internetową i oznakowaniem GPS w Szkole Leśnej na Barbarce. 
  3. Organizacja wystawy posterowej w 30 szkołach na terenie 23 powiatów województwa kujawsko – pomorskiego. 
  4. Konkurs fotograficzno – plastyczny dla dzieci i młodzieży dotyczący ochrony bioróżnorodności. 
  5. Konkurs grantowy dla szkół i przedszkoli z 23 powiatów województwa kujawsko – pomorskiego. 
  6. Trzydniowy Festiwal Ekologiczny – dwie edycje, w 2021 i 2022.
  7. Portal internetowy dotyczący czynnej ochrony płazów i ochrony  różnorodności biologicznej w województwie kujawsko – pomorskim.
  8. Organizacja moblinych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Skip to content