Ład przestrzenny

Każdy z nas w różnym stopniu czuje wieź z naturą. Chodzimy do lasu lub mamy las. Odwiedzamy parki miejskie lub planujemy wizyty w parkach krajobrazowych. Jedni kochają wiosenne śpiewy ptaków innych zachwyca potęga górskich potoków.

Każdy element tej naturalnej układanki jest cenny, celowy i integrujący kolejne jego elementy. Jest częścią czasów przeszłych, obecnych i przeznaczonych dla przyszłych pokoleń. Każda część krajobrazu lub ekosystemu jest jedną z wielu części, decydujących o przetrwaniu kolejnych.

W przyrodzie nic nie ginie – wszystko przeobraża się i powraca w zmienionej formie – na straży tego skomplikowanego procesu zmian – ładu przestrzennego, stoi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Ład przestrzenny terenów naturalnych, na które musimy w szczególny sposób zwrócić uwagę podczas prowadzenia naszego Stowarzyszenia jest dookreślany poprzez zapisy w licznych ustawach, min.:

  • o ochronie przyrody – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.);
  • ustawa o rewitalizacji – ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777);
  • ustawa krajobrazowa – ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774)
  • te normy i ramy prawne determinują kształt wieloletnich strategii zagospodarowania przestrzennego ( strategie: krajowe, wojewódzkie, gminne, osiedlowe), określające wprowadzane zmiany na danym obszarze.
  • Ład przestrzenny wymaga współpracy oraz korzyści płynących dla wielu płaszczyzn. Nie sposób nawet określić ich hierarchii, jest to między innymi aspekt kulturowy (określający historyczne zbieżności lub wykluczenie wprowadzonych/wprowadzanych zmian). Ład przestrzenny terenów naturalnych niekiedy, ingeruje w kształt historycznie ważnych terenów. Dlatego ważny jest dialog i opinia historyków. Estetyczne walory również mają swoje miejsce wśród takich uwarunkowań – definicja piękna jest równie zmienna w czasie jak sam proces ładu – czasem wprowadzane zmiany nie nadążają za tymi zmianami („moda szybko przemija”).

    Funkcjonalność, kolejny zakres który determinuje ład przestrzenny w czasach konsumpcjonizmu. Forma zmiany, czyli sposób wprowadzania zmian i ich fazy istotnie wpływają na zachowanie ładu lub wprowadzenie nieładu na danym terenie. Celowość zmian – dlaczego są wprowadzane, czy są niezbędne i jaki przyniosą efekt.

    Trwałość zmian – czy zmiany będą określone krótkim czy długim horyzontem. Diagnoza potrzeb otoczenia określa. Działania wprowadzane nienaturalnie w ten żyjący system, opierają się na wielu wytycznych by układ sił – „NATURA – CZŁOWIEK” równoważył się niezbędna jest ciągła praca strażnicza nad ładem przestrzennym – którego elementem jest każdy z nas.

Skip to content