Czynna ochrona płazów

Czynna ochrona płazów prowadzona na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce

Czynna ochrona przyrody to sposób ochrony przyrody na ingerowaniu w naturalne procesy poprzez podejmowanie działań w zakresie zabiegów ochronnych. Działanie realizowane jest w celu ochrony płazów w okresie wiosennej migracji z miejsc zimowania do miejsc rozrodu oraz w celu odtworzenia zimowisk płazów na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Zasięg oddziaływania programu ochrony czynnej to 3,8. Działaniami ochronnymi zostają objęte gatunki płazów: ropucha szara, traszka zwyczajna, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba wodna.

Czynna ochrona płazów polega na:

  • ochronie tras migracji płazów poprzez zakładanie wzdłuż dróg przenośnych barier (płotków) zatrzymujących wędrujące zwierzęta i przenoszenie ich na drugą stronę drogi,
  • ustawianiu tablic ostrzegawczych dla kierowców w miejscach, gdzie płazy masowo przekraczają drogi,
  • szerokiej działalności edukacyjnej ukierunkowanej na ukazanie różnorodności płazów, ich znaczenia w środowisku i metod ochrony.

Ochrona tras migracji sezonowej płazów na terenie Osady Leśnej na Barbarce jest prowadzona przy wykorzystaniu tymczasowych (przenośnych) barier ochronnych (płotków) współpracujących z pułapkami łownymi kontrolowanymi przez pracowników. Bariery zostały ustawione wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu oraz drogi gminnej Przysiek-Toruń na terenie Nadleśnictwa Toruń. System tymczasowych barier ochronnych składał się będzie z trzech elementów:

  1. Ogrodzenia ochronnego (barier ochronnych)
  2. Słupków
  3. Pułapek łownych.

Prowadzenie działań ochrony czynnej będzie w niewątpliwy sposób pozwalało bezpiecznie pokonać płazom utrudnienia, jakim są szlaki komunikacyjne, będzie umożliwiało znalezienie kryjówek zimowych w niedalekiej odległości od miejsca bytowania płazów, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie presji szlaków komunikacyjnych i wpłynie pozytywnie na kondycje zimujących zwierząt,

 

Odtworzenie zimowisk płazów będzie polegało na przygotowaniu kopców z ziemi, drewna i kamieni na terenie Osady Leśnej Barbarka tak, aby populacje płazów miały dostęp do kryjówek o właściwych do przetrwania zimy parametrach termicznych. Miejsca rozlokowania kopców zostaną wyznaczone na podstawie wyników monitoringu, który wskaże główne korytarze migracji płazów. Działanie to umożliwi znalezienie kryjówek zimowych w niedalekiej odległości od miejsca bytowania płazów, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie presji szlaków komunikacyjnych oraz wpłynie pozytywnie na kondycję zimujących zwierząt.

Skip to content