Ochrona środowiska

Wszystkie działania człowieka, które mają na celu uchronienie środowiska przyrodniczego przed zniszczeniem, dewastacja, zmianami mającymi wpływ negatywny na gatunki zwierząt i roślin to ochrona przyrody. Oznaczenia i tablice, które możemy spotkać na przykład w lasach – przypominają nam, o zasadach według, których powinniśmy przestrzegać korzystając z darów natury.

W Polskiej historii ochrony przyrody pierwsze ślady dbania o drzewa i lasy odnaleźć można od samego początku istnienia państwa polskiego – były jednak związane z królewskimi upodobaniami do polowań – królowie dbali o lasy by mieć zwierzynę, na która mogliby polować. Drugim powodem dbania o tereny zielone były walory estetyczne, dziś już nie tylko krajobraz i piękne jego widoki, staramy się chronić.

W Polsce obowiązują liczne przepisy stojące na straży przyrody. Głównym dokumentem jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dokument ten określa ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Jako formy ochrony wyróżniamy parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne oraz pomniki przyrody.

Te formy ochrony przyrody występują w naszym kraju i możemy je odnaleźć na mapach. Obszary Natura 2000, mają za zadanie chronić siedliska przyrodnicze oraz gatunki na terytorium Unii Europejskiej. Jak wiadomo zwierzęta migrują a ten program może chronić wybrane gatunki również poza granicami danego państwa, w którym występują.

Teren na którym się znajdujecie to rezerwat przyrody – wg ustawy o ochronie przyrody: „Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.   

Obszar, który jest rezerwatem jest chroniony przed działaniami ingerującymi w jego walory przyrodnicze. Na tych terenach surowo zabronione jest chwytanie i zabijanie dzikich zwierząt, umyślne ich płoszenie lub dręczenie. Zakaz dotyczy również zbierania owoców leśnych i grzybów, a spacery, piesze wycieczki, jazda rowerowa lub biwakowanie mogą się odbywać tylko w ściśle określonych miejscach wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rezerwat Las Piwnicki ma za zadanie uchronić przed degradacją zbiorowiska leśne – grąd, bór mieszany oraz ols. Takie zespoły leśne występują na terenach wilgotnych i mokrych – często zalewowych. Licznie występujące rozlewiska sprzyjają zachowaniu bioróżnorodności na tych terenach, a żyzna gleba pozwala na rozwój licznych roślin. 

Skip to content