Rozlewisko Bobrowe

Mokradła czyli tereny wodno-błotne to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, stałe i okresowe, o wodach stojących i płynących, słodkich lub słonych. To bardzo szerokie pojęcie, ale ma to swoje uzasadnienie. Nie da się bowiem chronić bagien bez ochrony powiązanych z nimi wód. Bagna to miejsca, w których zachodzą procesy bagienne, czyli gromadzenie się szczątków organicznych w wyniku anaerobiozy, co prowadzi do akumulacji torfu lub powstawania gleb mułowych. Bagna to miejsca, w których zachodzą procesy bagienne, czyli gromadzenie się szczątków organicznych w wyniku anaerobiozy, co prowadzi do akumulacji torfu lub powstawania gleb mułowych. Porośnięte są charakterystyczną roślinnością wilgociolubną, w której dominują mchy (np. torfowce), trawy (np. trzciny) i turzyce. Największe skupiska bagien i mokradeł w Polsce znajdują się w dorzeczu Narwi i Biebrzy oraz na Polesiu Lubelskim. Poza tym tereny podmokłe spotkać można m.in. w innych dolinach rzecznych i na pojezierzach.

 Dawniej w Europie mokradła zajmowały znaczne obszary. W wyniku działalności człowieka uległy osuszeniu i przekształceniu w pastwiska i pola. Mokradła ze względu na swą niedostępność często stanowią ostoje dla dziko żyjących roślin i zwierząt.

 

Sukcesja jest procesem doprowadzającym do stopniowego przekształcania się ekosystemów prostych w bardziej złożone.  

Generalnie sukcesję dzieli się na pierwotną i wtórną. O sukcesji pierwotnej mówi się kiedy organizmy żywe (organizmy pionierskie) kolonizują jako pierwsze obszar dotychczas niezasiedlony (jałowy). Natomiast o sukcesji wtórnej mówi się kiedy organizmy żywe pojawiają się na obszarze już wcześniej zasiedlonym, lecz czasami mocno zmienionym np. w wyniku katastrofy. Ponadto wyróżnia się sukcesję autogeniczną, która zależna jest wyłącznie od organizmów biorących w niej udział, oraz sukcesję allogeniczną, czyli sukcesję wymuszoną przez zmiany w środowisku (np. zmiany klimatu, katastrofy).

Zarastanie rozlewiska, mokradła to przykład sukcesji wtórnej. Wpisuje się ono w proces eutrofizacji czyli zarastania jezior. Zbiornik wodny wypłyca się, zarasta roślinnością, w jego miejscu powstaje mokradło, torfowisko i podmokła łąka. W dalszym etapie taka łąka zwykle przekształcana jest w pole uprawne, pastwisko albo zostawiona sama sobie w naturalny sposób zmienia się w las.

Skip to content