Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce już drugi sezon wiosenny prowadzi program badań monitoringowych płazów. Duża część działań skupia się na terenie wokół Osady Leśnej na Barbarce wokół stawu ale badaniami objęto tez kilka zbiorników w pobliżu Barbarki. Przed przeprowadzeniem obserwacji terenowych dokonano przeglądu map i pieszej eksploracji okolicy, w celu zlokalizowania zbiorników wodnych i mokradeł – potencjalnych miejsc rozrodu i bytowania płazów. Szukano zbiorników w pierścieniu lasów wokół Torunia, na odcinkach zachodnim (lasy Bielan, Wrzosów, Barbarki i Olka) i północnym (Las Piwnicki, Las Lulkowski, Las Łysomicki i Las Papowski). Zidentyfikowano kilka ekosystemów wodnych, które mogą mieć znaczenie dla rozrodu płazów:

  • Stawy na Barbarce – dwa duże zbiorniki wodne
  • Tereny podmokłe przy Czerwonej Strudze, położone przy drodze na Barbarkę, którą Czerwona Struga przecina na wschód od nieczynnej linii kolejowej
  • Stawy Przysieckie – kompleks zbiorników wodnych położony w rejonie wsi Przysiek.
  • Zbiorniki w pobliżu lotniska tzw. „Kacze Doły”
  • Rozlewiska przy dawnej linii kolejowej
  • Stawy w Lesie Piwnickim
  • Zbiornik wodny w Lesie Lulkowskim
  • Zbiorniki wodne w Lesie Papowskim

Wyniki badań monitoringowych zostaną zaprezentowane w formie raportu. Działania ochronne oraz monitoring płazów są realizowane w ramach projektu:

  • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”. Realizowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

 

Skip to content