W trakcie realizacji badań monitoringowych płazów przez Stowarzyszenie „Tilia” odłowiono ze stawu na Barbarce 2 żółwie uznane za inwazyjne na terenie Polski (ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym). Były to:

  • żółw żółtolicy Trachemys scripta troostii (podgatunek żółwia ozdobnego Trachemys scripta), pochodzący z Ameryki Środkowej i Południowej.
  • Żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans (podgatunek żółwia ozdobnego Trachemys scripta), pochodzący z Ameryk Północnej, Środkowej i Południowej

Osobniki mogły przebywać na Barbarce od wielu lat, gdyż zdolne są do zimowania w mule na dnie zbiornika. W przeszłości również znajdowano pojedyncze żółwie ozdobne w tym stawie. Są to zwierzęta dość żarłoczne o zmiennej diecie, odżywiające się również kijankami płazów.

Wyniki badań monitoringowych zostaną zaprezentowane w formie raportu. Działania ochronne oraz monitoring płazów są realizowane w ramach projektu:

  • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”. Realizowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

 

 

Skip to content